Комплаєнс — важливий елемент  в роботі підприємства

Комплаєнс — відповідність діяльності підприємства та працівників вимогам чинного, а у випадках здійснення діяльності за межами України — застосовуваного іноземного законодавства, внутрішнім виробничим, організаційно — розпорядчим документам, а також іншим рішенням керівництва Підприємства.

Комплаєнс – політика Підприємства – політика підприємства, спрямована на мінімізацію Правових та репутаційних ризиків, що виникають внаслідок порушення її працівниками, 

незалежно від займаної посади, особами які діють від імені Підприємства потенційними та діючими контрагентами, професійних та етичних вимог, в тому числі принципів та норм спрямованих на недопущення, попередження, виявлення, оцінку та моніторинг корупційних ризиків, встановлених організаційно-розпорядчими та виробничими документами Підприємства або прямо передбачені законодавством.

Комплаєнс — політика застосовується у повсякденній діяльності Підприємства при здійсненні заходів та функцій у всіх структурних підрозділах.

Основним колом осіб, на яких поширюється дія положення, є робітники підприємства, які знаходяться з ним в трудових відносинах, незалежно від займаної посади та функцій, які виконуються.

Призначення та область застосування

Комплаєнс — політика визначає мету та завдання Комплаєнса на підприємстві, принципи Комплаєнс та ключові процеси.

Політика є корпоративним стандартом підприємства, що затверджується для ефективного управління Комплаєнс — ризиками, в основі якого лежить контроль відповідності діяльності підприємства як в цілому так і відносно до кожного працівника окремо вимогам чинного законодавства, правилам та стандартам, що діють на підприємстві.

Політика базується на вимогах міжнародніх нормативно-правових актів, законодавства України, корпоративних стандартів та включає в себе релевантні положення зарубіжних стандартів, рекомендацій, актів та кращих практик.

Нормативно — правова база

 • Конвенція ООН проти корупції (UNCAC) (резолюція № А/RES/ від 31 жовтня 2003 р.);
 • Конвенція про кримінальну відповідальність за корупцію від 27.01.1999 р.;
 • Конвенція по боротьбі з підкупом іноземних посадових осіб при укладанні міжнародних комерційних угод від 17.12.1997р;
 • Конвенція по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при проведенні міжнародних ділових операцій від 21.11.1997р;
 • Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції”;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Мета та завдання  Копмлаєнс — політики

 • Створення та впровадження високої культури Комплаєнс — політики на підприємстві;
 • Ведення бізнесу з дотриманням стандартів ділової етики та цінностей підприємства;
 • Аналіз та запобігання ситуаціям, в яких можливе недотримання вимог законодавства, регуляторних вимог та принципів етичного ведення бізнесу;
 • Мінімізація ризику настання негативних наслідків, пов’язаних із застосуванням до підприємства заходів впливу за недотримання вимог законодавства, регуляторних вимог та принципів етичного ведення бізнесу та загальноприйнятих норм ділової етики;
 • Зобов’язання робітників підприємства знати та додержуватись принципів та вимог діючого Положення про Комплаєнс – політику, основ діючого антикорупційного законодавства та процедур щодо запобігання корупції.

Принципи Комплаєнс – політики

Принципами, якими керується підприємство при будуванні та реалізації системи Комплаєнс, є:

 • Принцип відповідності нормам ділової етики

Підприємством не визнаються в якості можливих для використання незаконні, протиправні та не відповідаючи загальновизнаним принципам ділової етики засоби ведення бізнесу.

 • Відповідність кращим вітчизняним та світовим практикам Комплаєнс

Підприємство прагне прі здійснені своєї діяльності відповідати  кращим вітчизняним та світовим практикам Комплаєнс.

 • Недопущення порушень при функціонуванні системи Комплаєнс

Передбачає участь всіх підрозділів підприємства в побудові системи Комплаєнс при умові попередження виникнення конфлікту інтересів  шляхом дотримання чіткого визначення ролей та обов’язків.

 • Не перешкоджання виконанню процесів при побудові та реалізації системи Комплаєнс

Виділяються ресурси, необхідні для розробки, реалізації, застосування, моніторингу та постійного покращення системи Комплаенс, організаційних та технічних засобів, які ними використовуються та не створюються штучні організаційні, політичні, технічні, матеріальні обмеження та перешкоди для виконання цих процесів.

 • Забезпечення безперешкодного, оперативного та необмеженого доступу до інформації

Працівникам, які здійснюють підтримку системи комплаєнс, надається будь-яка інформація необхідна для її функціонування, з урахуванням необхідного рівня захисту інформації та інформаційних ресурсів у відповідності з вимогами діючого законодавства.

 • Прийняття та дотримання погоджених вимог системи Комплаєнс всіма працівниками підприємства

Працівники, незалежно від їхньої посади визнають, керуються та дотримуються встановлених вимог системи Комплаєнс та вимагають від партнерів ведення бізнесу у відповідності з найвищими стандартами ділової етики.

 • Своєчасне та об’єктивне усунення порушень

Працівники, незалежно від їхньої посади та положення всіма наявними засобами забезпечують своєчасне виявлення, об’єктивну оцінку та своєчасне усунення порушень системи Комплаєнс.

Ключові процеси Комплаєнс

 • Керівництво організаційними та етичними стандартами, нормами, цінностями;
 • Ведення бізнесу у відповідності із найвищими стандартами ділової етики та цінностями;
 • Попередження конфлікту інтересів працівників;
 • Впровадження Комплаєнс — культури, як невід’ємної частини корпоративної культури;
 • Керівництво законодавчими та регуляторними вимогами;
 • Використання різноманітних підходів з метою дотримання законодавчих та регуляторних вимог;
 • Недопущення зловживання інсайдерською інформацією;
 • Контроль дотримання фінансових обов’язків;
 • Протидія шахрайству та корупції;
 • Керівництво ризиками в сфері персональної відповідальності посадових осіб.